home  

    ระบบศูนย์กลางข้อมูลสมุนไพร ในรูปแบบฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลสมุนไพรด้านต่างๆ และสรรพคุณตามตำรายาไทยของพืชสมุนไพร และพืชชนิดอื่นๆ ในสกุลเดียวกัน โดยรับชุดข้อมูลจากสถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยที่มีข้อตกลงร่วมกันกับองค์การเภสัชกรรม โดยทำการเชื่อมโยงระบบและนำข้อมูลที่จำเป็นมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้บริการสืบค้นผ่านทางรูปแบบของ Web site บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Smart devices

 


กะเม็ง..วัชพืชมีคุณค่า  
ผักพื้นบ้านบำรุงสมอง...พรมมิ  
ยาจันทน์ลีลา...ตำรับยาแก้ไข้  
พิชิตไข้หวัดด้วย...ฟ้าทะลายโจร (ตอนที่ 2)  
พิชิตไข้หวัดด้วย...ฟ้าทะลายโจร (ตอนที่ 1)  
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
mu GPO