home  

    ระบบศูนย์กลางข้อมูลสมุนไพร ในรูปแบบฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลสมุนไพรด้านต่างๆ และสรรพคุณตามตำรายาไทยของพืชสมุนไพร และพืชชนิดอื่นๆ ในสกุลเดียวกัน โดยรับชุดข้อมูลจากสถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยที่มีข้อตกลงร่วมกันกับองค์การเภสัชกรรม โดยทำการเชื่อมโยงระบบและนำข้อมูลที่จำเป็นมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้บริการสืบค้นผ่านทางรูปแบบของ Web site บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Smart devices

 


ดาหลา...ใส่แจกันก็สวย ใส่จานด้วยก็มีประโยชน์  
ประโยชน์ของชาเขียว  
ทุเรียน...ควรรีบเข้าใกล้หรือหลีกให้ไกลถามใจเธอดู  
หยุดพักชีวิตที่เร่งรีบ...กับกลิ่นหอมของดอกปีบริมทาง  
ว่านชักมดลูก...สมุนไพรวัยทอง (ตอนที่ 2)  
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
mu GPO