home  

    ระบบศูนย์กลางข้อมูลสมุนไพร ในรูปแบบฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลสมุนไพรด้านต่างๆ และสรรพคุณตามตำรายาไทยของพืชสมุนไพร และพืชชนิดอื่นๆ ในสกุลเดียวกัน โดยรับชุดข้อมูลจากสถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยที่มีข้อตกลงร่วมกันกับองค์การเภสัชกรรม โดยทำการเชื่อมโยงระบบและนำข้อมูลที่จำเป็นมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้บริการสืบค้นผ่านทางรูปแบบของ Web site บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Smart devices

 


ไพลกับอาการแพ้และโรคหอบหืด  
อังกาบหนู  
แก้ไข้ แก้ร้อนใน...ด้วยมะระขี้นก  
เถาวัลย์เปรียง...สมุนไพรบรรเทาปวด  
ปลาไหลเผือก...สมุนไพรสำหรับสุภาพบุรุษ  
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
mu GPO